Kokpit Kibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Skoki narciarskie
 • Tenis

Regulamin konkursu "Bilety PLMMA”

Przedstawiamy regulamin konkursu "Bilety PLMMA". Za pośrednictwem naszego konta na Facebooku każdy może wygrać bilety na sobotnią galę PLMMA w Ciechanowie.
Miłosz Marek
Miłosz Marek
klatka MMA Getty Images / Daniel Berehulak / Na zdjęciu: klatka MMA

§ 1 Postanowienia ogólne
* Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.850,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Organizatorem”.
* Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
* Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
* Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 maja 2017 r. o godzinie 12:00, a kończy się dnia 19 maja 2017 r. o godzinie 12:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").


§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
* W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) pod wskazaną notką na profilu na portalu społecznościowym Facebook, udzielą odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcesz się wybrać na galę w Ciechanowie?”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
* Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
* Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Zgłoszenia w ramach portalu WP.pl, innych stron internetowych Organizatora jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz Organizatora w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
* Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
* Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie
* W Konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców (każdy otrzyma podwójną wejściówkę)
* Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury wyznaczone z ramienia organizatora konkursu
* Zwycięzcy zostanie powiadomiony o wygranej poprzez bezpośrednią wiadomość wysłaną na profil uczestnika w serwisie Facebook, z którego nastąpiło zgłoszenie do Konkursu nie później niż w terminie 3 godzin od daty zakończenia konkursu. W wiadomości będzie zawarta informacja o sposobie odbioru nagrody.
* Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
* Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych poza podanymi w Zgłoszeniu, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
* Sposób realizacji nagrody przez Zwycięzcy zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.


§ 4 Nagrody
* Zwycięzca otrzyma dwa bilety na galę PLMMA w Łomiankach o wartości 200 złotych każdy.
* Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
* W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu.
* Zwycięzca Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, również w przypadku gdy:
(a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
(b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
(c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
(d) naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
(e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
* Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz Zwycięzcy.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
* Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.


§ 5 Postępowanie reklamacyjne
* Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. pod adresem Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa z dopiskiem "Konkurs". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
* Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
* O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
* Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


§ 6 Odpowiedzialność
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przesyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

§ 7 Postanowienia końcowe
* Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu sportowefakty.wp.pl oraz w siedzibie Organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
* Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Organizator może powierzyć dane osobowe Uczestnika Konkursu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji Konkursu, w szczególności w celu wysyłki nagród zwycięzcom konkursu. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane w siedzibie Organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
* Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.
* Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
* Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Polub Sporty Walki na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna

Komentarze (0):

  Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
  ×