Kokpit Kibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Tenis
 • Zimowe

Regulamin konkursu "Speedway of Nations"

Przedstawiamy regulamin konkursu "Bilety na Speedway of Nations". Za pośrednictwem naszego konta na Facebooku każdy może wygrać bilety na turniej Speedway of Nations we Wrocławiu.
Miłosz Marek
Miłosz Marek
Tor żużlowy WP SportoweFakty / Wojciech Klepka / Na zdjęciu: Tor żużlowy

§ 1 Postanowienia ogólne

* Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.850,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Organizatorem”.
* Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
* Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
* Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 21:00, a kończy się dnia 5 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
* W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) pod wskazaną notką na profilu na portalu społecznościowym Facebook, udzielą odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś otrzymać od nas bilety?”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
* Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
* Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Zgłoszenia w ramach portalu WP.pl, innych stron internetowych Organizatora jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz Organizatora w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
* Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
* Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie
* W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców (każdy otrzyma podwójną wejściówkę)
* Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury wyznaczone z ramienia organizatora konkursu
* Zwycięzcy zostanie powiadomiony o wygranej poprzez bezpośrednią wiadomość wysłaną na profil uczestnika w serwisie Facebook, z którego nastąpiło zgłoszenie do Konkursu nie później niż w terminie 24 godzin od daty zakończenia konkursu. W wiadomości będzie zawarta informacja o sposobie odbioru nagrody.
* Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
* Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych poza podanymi w Zgłoszeniu, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
* Sposób realizacji nagrody przez Zwycięzcy zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.


§ 4 Nagrody
* W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
* Zwycięzca otrzyma dwa bilety zawody Speedway of Nations we Wrocławiu, które odbędą się w piątek, 8 czerwca, o wartości 69 złotych każdy.
* Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
* W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu.
* Zwycięzca Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, również w przypadku gdy:
(a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
(b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
(c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
(d) naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
(e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
* Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz Zwycięzcy.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
* Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.


§ 5 Postępowanie reklamacyjne
* Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. pod adresem Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa z dopiskiem "Konkurs". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
* Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
* O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
* Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


§ 6 Odpowiedzialność
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przesyłane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

§ 7 Postanowienia końcowe
* Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu sportowefakty.wp.pl oraz w siedzibie Organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
* Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Organizator może powierzyć dane osobowe Uczestnika Konkursu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji Konkursu, w szczególności w celu wysyłki nagród zwycięzcom konkursu. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane w siedzibie Organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora: Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
* Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.
* Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
* Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Polub Żużel na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (0):
  Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
  ×
  Sport na ×