KokpitKibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Tenis
 • Zimowe

Regulamin konkursu "Wygraj bilety na galę MB Boxing Night" 2

Przedstawiamy regulamin konkursu "Wygraj bilety na galę MB Boxing Night!" część 2. Za pośrednictwem naszego konta na Facebooku każdy może wygrać bilety na galę MB Boxing Night".
Sebastian Gryziecki
Sebastian Gryziecki
Krzysztof Zimnoch podczas gali Friday Boxing Night Newspix / DOMINIK BUZE/FOTOPYK / Krzysztof Zimnoch podczas gali Friday Boxing Night

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Jutrzenki 137a, 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004, NIP 527-26-45-593 (dalej „Organizator”).
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Mat Sprint Mateusz Borek, ul. Bernardyńska 16a/16, 02-904 Warszawa, nr NIP 872 131 45 08 (dalej „Fundator”).
1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą "Konkurs MB Boxing Night 6.” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 listopada 2019 r. o godzinie 12:00:01., a kończy się dnia 22 listopada 2019 r. o godzinie 17:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.5. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym facebook.com https://www.facebook.c...toweFakty/ zwanym dalej „Profilem”.
1.6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”), o którym jest mowa w pkt. 3.1. Regulaminu.
2.1.3 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Zadanie Konkursowe zostanie ogłoszone w dniu 22 listopada 2019 r. na Profilu na portalu społecznościowym Facebook (pod adresem https://www.facebook.c...toweFakty/ ), w postaci postu konkursowego („Post Konkursowy”) i będzie polegało umieszczeniu w komentarzy prawidłowej odpowiedzi na pytanie zdane w poście konkursowym „Zadanie konkursowe”).
3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, czyli poprzez umieszczenie w komentarzu pod Postem Konkursowym poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.
3.3. Uczestnik może w Czasie Trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe kilkakrotnie, czyli może umieścić dowolną ilość wymyślonych dialogów, jednak Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
3.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail socialsport@grupawp.pl.
3.5. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Fundatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Zgłoszenia zawierające tego rodzaju treści mogą być usuwane przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę przy wyłaniania zwycięzców Konkursu.
3.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia zawierającego treści, o których jest mowa w punkcie poprzedzającym lub Uczestnika, którego Zgłoszenia są powieleniem wcześniejszych Zgłoszeń innego Uczestnika/Uczestników. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres profilu w portalu facebook.com, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu.
3.7. Organizator zastrzega, że treści o których jest mowa w pkt. 3.5. mogą być też usuwane lub blokowane przez samego administratora portalu społecznościowego Facebook.com.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do treści zawartych w Zgłoszeniu. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do treści zawartych Zgłoszeniu jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do pokrycia ewentualnych roszczeń lub odszkodowań na rzecz osób trzecich.
4.2. Umieszczając odpowiedź na Zadanie Konkursowe w komentarzu pod Postem Konkursowym, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie lub rozpowszechnianie zgłoszonej przez Uczestnika odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, przez Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu a Organizatora w okresie trwania konkursu i w celu ogłoszenia jego wyników .

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 W Konkursie będą brały pod uwagę Zgłoszenia umieszczone pod Postem Konkursowym nie później niż do godziny 18:59:59 w dniu 22 listopada 2019r.
5.2 W Konkursie zostanie wyłonionych trzech Uczestników, których Zgłoszenie Konkursowe będą prawidłowe i najszybsze.
5.3 Wybór Zwycięzców zostanie dokonany przez Komisję Konkursową złożoną z osób wskazanych przez Organizatora i Fundatora.
5.4 W przypadku, jeżeli:
5.4.1 Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w pkt. 6.6. Regulaminie celem odebrania Nagrody,
5.4.2 Zwycięzca odmówi podpisania protokołu przekazania Nagrody, o którym jest mowa w pkt. 6.8. Regulaminu lub nie przekaże go kurierowi,
5.4.3 Zwycięzca okaże się osobą nieuprawnioną do udziału w Konkursie, zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu,
5.4.4 Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi wymaganych niniejszym Regulaminem danych niezbędnych do wydaniu Zwycięzcy nagrody lub jeżeli będą one niepoprawne lub niepełne,
5.4.5 Organizator uzyska wiarygodną informację, że nagrodzone Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu,
wówczas Zwycięzca traci prawo do nagrody w Konkursie, a Fundator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody w Konkursie Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zwycięzcy mają odpowiednie zastosowanie wobec Uczestnika, na którego przeszło prawo do Nagrody.

6. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody w postaci podwójnego zaproszenia na galę MB Boxing Night 6.
6.2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
6.3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 2 godzin od daty zakończenia Konkursu w wiadomości prywatnej wysłanej z Profilu do profilu Uczestnika, z którego przesłane zostało nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe.
6.5. Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie również opublikowana na Profilu w trybie edytowania Postu Konkursowego.
6.6. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 12 godzin od poinformowania Zwycięzcy o wygranej w sposób określony w pkt. 6.4., przesłać Organizatorowi dokładny adres email, na który Organizator prześle Zwycięzcy Nagrodę
a) w wiadomości prywatnej przesłanej do Profilu z profilu Uczestnika, z którego przesłane zostało nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe,
b) lub mailowo na adres e-mail socialsport@grupawp.pl.
6.7. Nagroda zostanie dostarczona przez Fundatora na dane kontaktowe podane przez Zwycięzcę (kurier podejmuje próbę wydania przesyłki pod wskazany adres) za pośrednictwem wiadomości email w terminie 12 godzin od przekazania Organizatorowi przez Zwycięzcę danych kontaktowych, o których jest mowa w pkt. 6.6. Regulaminu.
6.8. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania mu Nagrody i oddania podpisanego protokołu kurierowi.
6.9. Imię i nazwisko Zwycięzcy (podane w nazwie profilu, z którego przesłane zostało nagrodzone Zgłoszenie) wraz z nagrodzonym Zgłoszeniem, zostanie zamieszczone na Profilu w komentarzu pod Postem Konkursowym lub w trybie edycji Postu Konkursowego.
6.10. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania przez Zwycięzcę niepełnych lub błędnych danych kontaktowych

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
7.2. Zwycięzca powinien w zakresie zobowiązań podatkowych związanych z przyznaną mu Nagrodą kontaktować się z Fundatorem.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i Zwycięzcy jest Mat Sprint Mateusz Borek, ul. Bernardyńska 16a/16, 02-904 Warszawa, nr NIP 872 131 45 08. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
8.2. Dane osobowe uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzcy), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.
8.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odebrania nagrody w Konkursie. Samo wzięcie udziału w Konkursie nie wymaga podania danych osobowych.
8.4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8.5. Organizator (procesor) będzie przetwarzał na zlecenie Administratora imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (podane przez Uczestnika w nazwie profili na portalu społecznościowym Facebook.com).
8.6. Organizator (procesor) będzie zbierał na zlecenie Administratora od Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody następujące dane osobowe: adres do korespondencji w celu wysłania zwycięzcy nagrody w Konkursie oraz numer telefonu w celu skontaktowania się z Uczestnikiem i ustalenia szczegółów przekazania Nagrody.
8.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.8. Zwycięzca Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
8.9. Organizator jako procesor na zlecenie Administratora oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
8.11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 10 lat.
8.12. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres socialsport@grupawp.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 dni daty ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu.
9.2 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis przyczyn reklamacji. W przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej wymagane jest również podanie adresu korespondencyjnego, na który Organizator prześle odpowiedź na reklamację.
9.3 O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja w formie elektronicznej) lub listem poleconym (na adres korespondencyjny podany w reklamacji złożonej w formie pisemnej), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
9.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
10.2 Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.3 Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
10.4 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com ani z nim związany.
10.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
10.6 Z zastrzeżeniem pkt 7.2, Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: socialsport@grupawp.pl

Polub Sporty Walki na Facebooku
Zgłoś błąd
WP SportoweFakty
Komentarze (0)
  Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
  ×
  Sport na ×