KokpitKibice
Relacje na żywo
 • wszystkie
 • Piłka Nożna
 • Siatkówka
 • Żużel
 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Tenis
 • Zimowe

Jest decyzja w sprawie ROW-u. Rybniczanie stracili trzy punkty!

PGE Ekstraliga poinformowała, że unieważniono wyniki indywidualne Grigorija Łaguty uzyskane przez zawodnika podczas meczu ROW Rybnik - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa!

Jarosław Galewski
Jarosław Galewski
Grigorij Łaguta napędzający się pod bandą WP SportoweFakty / Tomasz Kudala / Na zdjęciu: Grigorij Łaguta napędzający się pod bandą

To oznacza, że rybniczanie stracili trzy punkty meczowe i spadli na ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi.

KOMUNIKAT PGE EKSTRALIGI NR 54 / 2017 z dnia 15.09.2017

1. Decyzja weryfikacyjna z dnia 15.09.2017.

Mając na uwadze, że:

• w wyniku kontroli antydopingowej przeprowadzonej w stosunku do zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik), w pobranej od niego podczas meczu DMP w Rybniku (ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa) w dniu 11.06.2017 r. próbce moczu o numerze 6273941 (zarówno w próbce "A", jak i próbce odwoławczej "B", której analizy dokonano na wniosek zawodnika), na podstawie analizy środków dopingujących przeprowadzonej przez akredytowany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu PIB w Warszawie, stwierdzono obecność zabronionych środków (substancji o charakterze nieokreślonym w nazwie meldonium należącej do grupy S.4.5. Modulatory Hormonów i Metabolizmu listy substancji zabronionych obowiązującej w 2017 r.), stanowiącą naruszenie obowiązujących przepisów antydopingowych;

• zgodnie z art. 7.9.1. Przepisów Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej z 1.07.2017 r. (Przepisy Antydopingowe POLADA), Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) dnia 7.07.2017 r. nałożyła na zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) tymczasową dyskwalifikację obowiązującą od 7.07.2017 r. do czasu wyjaśnienia sprawy;

• przeciwko zawodnikowi Grigorijowi Łaguta (ROW Rybnik) zostało wszczęte i toczyło się przed Panelem Dyscyplinarnym działającym przy POLADA (na podstawie art. 35 i n. ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie; Dz. U. z 2017 r., poz. 1051) postępowanie dyscyplinarne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie (sygn. akt 37/2017);

• postanowieniem z dnia 12.09.2017 r. (sygn. akt 37/2017) Panel Dyscyplinarny przy POLADA uznał zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) winnym popełnienia naruszenia Przepisów Antydopingowych POLADA polegającego na wykryciu w dniu 11.06.2017 r. obecności meldonium w płynach fizjologicznych zawodnika (substancji zabronionej zaliczanej do substancji określonych "S. 4- Modulatory hormonów i metabolizmu" z listy substancji i metod zabronionych WADA z 2017 r.), tj. naruszenia art. 2.1 Przepisów Antydopingowych POLADA, za co wymierzył mu karę dyscyplinarną 24 miesięcy wykluczenia (zaliczając na jej poczet okres tymczasowego obwinionego, począwszy od 11.06.2017 r. do 12.06.2019 r.);

• zgodnie z art. 9 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 9 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 9 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015; zgodnie z wykazem regulaminów i przepisów obowiązujących w polskim sporcie żużlowym na rok 2017, w przypadku krajowych zawodów żużlowych w Polsce obowiązuje Kodeks Antydopingowy FIM 2017):

ARTYKUŁ 9 AUTOMATYCZNE UNIEWAŻNIENIE WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

[Komentarz do Artykułu 9: W przypadku sportów zespołowych wszystkie nagrody zdobyte przez poszczególnych zawodników ulegają przepadkowi. Sporty zespołowe reguluje Artykuł 11]. W sportach, które nie są sportami zespołowymi, ale w których nagrody przyznawane są zespołom, unieważnienie lub inna kara dyscyplinarna przeciwko zespołowi, gdy jeden lub więcej członków zespołu naruszy przepisy antydopingowej będzie taka, jaką określono w obowiązujących przepisach Federacji Międzynarodowej].

w związku z art. 11.3 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 11.5 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 11.3 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015):

11.3 Organ zarządzający wydarzeniem sportowym może wprowadzić surowsze konsekwencje w sportach zespołowych Organ zarządzający wydarzeniem sportowym może zdecydować o stosowaniu w związku z wydarzeniem sportowym kar dla sportów zespołowych surowszych niż określone w Artykule 11.2. [tj. 11.2 Konsekwencje dla sportów zespołowych; W przypadku stwierdzenia u więcej niż dwóch członków zespołu w sporcie zespołowym naruszenia przepisów antydopingowych w czasie trwania wydarzenia sportowego, organ zarządzający wydarzeniem sportowym może nałożyć odpowiednią karę na zespół (np. utrata punktów, wykluczenie z zawodów lub wydarzenia sportowego lub inna kara) niezależnie od wszelkich wszystkich kar nałożonych na poszczególnych zawodników naruszających przepisy antydopingowe.]

[Komentarz do Artykułu 11.3: Na przykład, Międzynarodowy Komitet Olimpijski może wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi zespół należy wykluczyć z Igrzysk Olimpijskich przy mniejszej liczbie naruszeń przepisów antydopingowych popełnionych w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich].

oraz zgodnie z art. 11.3 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017:

If a member of a team is found to have committed a violation of these Anti-Doping Rules during an Event (Competition) where a team ranking is based on the addition of individual results, the results of the rider committing the violation will be subtracted from the team result and replaced with the results of the next applicable team member. If by removing the rider’s results from the team results, the number of riders counting for the team is less than the required number, the team shall be eliminated from the ranking. (Jeżeli zostanie uznane, że członek drużyny dopuścił się naruszenia niniejszych Przepisów Antydopingowych podczas Wydarzenia (Zawodów), w których klasyfikacja drużyn jest oparta na dodaniu indywidualnych wyników, wyniki zawodnika dopuszczającego się naruszenia zostaną odjęte od wyników drużyny i zastąpione wynikami następnego stosownego członka drużyny. Jeżeli przez usunięcie wyników zawodnika z wyników drużyny liczba zawodników zaliczanych do drużyny jest mniejsza niż wymagana liczba, drużyna zostaje wyeliminowana z klasyfikacji.)

czego konsekwencją jest automatyczne unieważnienie wyników indywidualnych zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik) uzyskanych przez niego podczas meczu DMP w związku z którym pobrano od niego próbkę moczu o numerze 6273941 - ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r. (wynik po decyzji weryfikacyjnej z 28.06.2017 r. - Komunikat PGE Ekstraligi 30/2017: 49:41), tj. 11 pkt biegowych zdobytych przez tego zawodnika (art. 9 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 9 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 9 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015) a następnie odjęcie tych wyników indywidualnych zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik), uzyskanych przez niego podczas meczu DMP w związku z którym pobrano od niego próbkę moczu o numerze 6273941 - ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r. (wynik po decyzji weryfikacyjnej z 28.06.2017 r. - Komunikat PGE Ekstraligi 30/2017: 49:41), tj. 11 pkt biegowych zdobytych przez tego zawodnika, od wyniku drużyny ROW Rybnik w tym meczu (art. 11.3 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017; przy czym w niniejszym przypadku nie następuje zastąpienie odjętych wyników zawodnika wynikami następnego stosownego członka drużyny, ponieważ wszyscy inni zawodnicy danej drużyny zostali już uwzględnieni w wyniku tej drużyny);

• zgodnie z art. 83 RSŻ:

Weryfikację zawodów kalendarzowych w oparciu o regulaminową dokumentację zawodów (protokół zawodów i sprawozdanie sędziego wraz z załącznikami do nich) oraz inne dostępne dokumenty lub materiały prowadzi:
1) SE w zakresie meczów Ekstraligi i zawodów, którymi zarządza,
2) GKSŻ w zakresie wszystkich pozostałych zawodów.

w związku z art. 703 ust. 1-3 RSŻ:

1. Drużyna wygrywająca mecz otrzymuje 2 punkty meczowe, przegrywająca 0 punktów meczowych, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 1 punkcie meczowym.
2. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1, każda z drużyn otrzymuje punkty biegowe, które są różnicą punktów, stanowiących wynik meczu. Drużyna wygrywająca mecz otrzymuje dodatnie punkty biegowe, przegrywająca ujemne punkty biegowe, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 0 punktów biegowych.
3. Drużyna, która w obydwu meczach z danym przeciwnikiem w części zasadniczej rozgrywek zdobędzie większą sumę punktów meczowych lub większą sumę punktów biegowych przy równości punktów meczowych, otrzymuje punkt bonusowy, dodawany do punktów meczowych, z zastrzeżeniem art. 713 ust 1 i 2.

(przy czym - stosownie do słownika akronimów, terminów, definicji i skrótów używanych i obowiązujących we wszystkich Regulaminach Sportu Żużlowego -następujące pojęcia oznaczają: "punktacja biegów - za pierwsze miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 3 punkty, za drugie - 2 punkty, za trzecie - 1 punkt i za czwarte - 0 punktów; zawodnik, który w biegu nie przekroczył linii mety otrzymuje 0 pkt"; "wynik zawodów drużynowych - punkty drużyn, na które składają się sumy punktów zdobytych przez zawodników wchodzących w skład poszczególnych drużyn")

weryfikuje się wyniki

poniższego meczu DMP - zgodnie z wynikami osiągniętymi na torze, z uwzględnieniem dostępnych dokumentów i materiałów (w tym wyników analiz próbki moczu zawodnika Grigorija Łaguty o numerze 6273941, pism POLADA dotyczących naruszenia przez niego przepisów antydopingowych i postanowienia Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt 37/2017) oraz wskazanych powyżej, wynikających z Przepisów Antydopingowych POLADA, a także Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015, konsekwencji stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów antydopingowych przez zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) i uznania go przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA winnym naruszenia art. 2.1 Przepisów Antydopingowych POLADA, polegających na unieważnieniu jego wyników indywidualnych oraz odjęciu tych wyników indywidualnych zawodnika od wyników drużyny ROW Rybnik:

CZĘŚĆ ZASADNICZA

nr rundy data gospodarz gość wynik
8 11.06.2017 ROW Rybnik Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 38:41

w związku z powyższym ustala się końcową tabelę rozgrywek DMP po rundzie zasadniczej:

PGE Ekstraliga

M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-
1. Betard Sparta Wrocław 14 6 30 12 0 2 +173
2. Motor Lublin 14 5 24 9 1 4 +44
3. Moje Bermudy Stal Gorzów 14 5 23 9 0 5 +43
4. Fogo Unia Leszno 14 4 22 9 0 5 +54
5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 4 18 7 0 7 +28
6. eWinner Apator Toruń 14 2 9 3 1 10 -64
7. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 14 0 7 2 3 9 -158
8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 14 1 6 2 1 11 -120

ponadto, weryfikuje się treść protokołu z meczu objętego niniejszą decyzją weryfikacyjną, tj. ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r., uwzględniając unieważnienie punktów zdobytych przez zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) w tym meczu.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że zgodnie z art. 706 ust. 1 RSŻ:

Po zakończeniu rozgrywek Ekstraligi:
1) drużyna sklasyfikowana na ósmym miejscu zostaje zdegradowana z Ekstraligi i uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie,
2) drużyna, która zajęła siódme miejsce w Ekstralidze rozegra dwa mecze barażowe z drużyną DM I Ligi, określoną w ust. 2 pkt 2 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 7.

ustala się, że drużyna Get Well Toruń rozegra dwa mecze barażowe z drużyną DM I Ligi o utrzymanie się w rozgrywkach Ekstraligi, natomiast drużyna ROW Rybnik zostaje zdegradowana z rozgrywek Ekstraligi i uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie.

Od decyzji weryfikacyjnej przysługuje na podstawie art. 86 RSŻ odwołanie do Trybunału Związku złożone za pośrednictwem Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

ZOBACZ WIDEO Żużlowa prognoza pogody
Czy odjęcie trzech punktów z dorobku ROW-u to dobra decyzja?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Polub Żużel na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (658)
 • katia srebrny kask Zgłoś komentarz
  Chyba, że przegra baraże:) jak wiadomo.... to tylko sport, a pieniążki w różnych klubach też się szybko kończą, niezależnie od liczby " sojuszników".
  • bigman Zgłoś komentarz
   P.S. Apator nigdy nie spadnie!
   • CGpower Zgłoś komentarz
    volksdeutsche ze śląska- teraz wiem dlaczego niemcy myśleli że to polskie obozy- przez hanysów!!!
    • CGpower Zgłoś komentarz
     ulogowo ptraktowane HANYSY! przecież ta śląska banda to nawet nie polacy!!!
     • Krzysztof Kaminski Zgłoś komentarz
      Toruń powinien spaść do pierwszej ligi a Rybnik w Toruniu łapka łapke myje poszła duza kasa i zostaja w exstra lidze
      • Jacek Zgłoś komentarz
       Chore są te przepisy. Drużyna, która ma na koncie 3 zwycięstwa i 1 remis jest za drużyną z 3 zwycięstwami bez remisu.
       • andre46 Zgłoś komentarz
        udalo sie krzyzakom-powinni spasc za chamstwo i kamikadze Miedzinskiego.szkoda Row-u
        • kibic Gks-u Zgłoś komentarz
         Szkoda Rybnika.Laguty nie co nie zmienia faktu ze Torun byl najslabszym ogniwem i powinien spasc
         • KACPER.U.L Zgłoś komentarz
          Szeregowy B.Co tam dziś u ciebie?Jaka papka w szpitalnym jadłospisie:)Radzę nie wychodzić na spacerniak gdyż mam konto jeszcze aktywne:)
          • Szmondak Zgłoś komentarz
           Bardzo zła decyzja, no ale cóż...
           • tylko my jedziemy Zgłoś komentarz
            W RYBNIKU KTOŚ MA ŻAL DO ŁAGUTY? MOŻE POMNIK MU POSTAWIĄ”Nie wiem na co liczył prezes ROW-u Rybnik. Ja do końca wierzyłem w sprawiedliwość. Rozumiem, że robił wszystko żeby
            Czytaj całość
            uchronić swój klub od spadku, ale czy można tak robić za wszelką cenę?oczywista, a sprawiedliwa kara może być tylko jedna. Tylko czy takie zachowanie jest etyczne? Na to już niech odpowiedź znajdą sobie kibice. Póki co nadal nie usłyszałem z ust zawodnika słowa "przepraszam"nie chodzi o "przepraszam" wyłącznie w stronę kibiców, ale kolegów - zawodników. pewno to, że przez całe to zamieszanie o żużlu znów mówiło się źle, a wizerunek PGE Ekstraligi został w jakimś stopniu nadszarpnięty.PGE Ekstraliga. Na szczęście za minutę dwunasta problem został rozwiązany.Nijak ma się to do tego, jak w obecnym skandalu dopingowym zachowywał się prezes Mrozek.
            • speedman Zgłoś komentarz
             Kolejna decyzja w polskim żużlu, która udowadnia że liczy się zielony stolik krawaciarzy a nie tor.
             • Rybnicki_Rekin Zgłoś komentarz
              Mnie ten wyrok nie dziwi. Od początku przygotowywałem się psychicznie na to. Jednak jedna sprawa mnie ciekawi... Czy jeśli byśmy wywalczyli punkt bonusowy z Toruniem to czy też zabrali by
              Czytaj całość
              nam tylko 3pkt? Tego nigdy się nie dowiemy. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do elity mimo wszystko:)
              Zobacz więcej komentarzy (182)
              Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
              ×
              Sport na ×